Je bent hier:  Veendam professionals         

Professionals

In het CJG werken verschillende organisaties met elkaar samen volgens het uitgangspunt: 1gezin-1plan-1contactpersoon/regisseur.

Het CJG werkt niet alleen voor ouders, kinderen en jongeren, maar geeft ook informatie aan u als professional en vrijwilliger. Ook kunt u  mensen naar het CJG doorverwijzen.

Hieronder vindt u informatie dat het werk van de CJG-partner in Veendam ondersteunt, zoals de werkwijze binnen CJG Veendam, de zorgroute en informatie m.b.t. de transitie Jeugdzorg.

   

Informatiebrieven en factsheets

In onderstaande nieuwsbrieven geven we u de informatie over de activiteiten van het CJG. Deze informatiebrief verschijnt periodiek om u – als partner - op de hoogte te houden van alle nieuws betreffende de gemeenten Veendam en Pekela.

Nieuwsbrief CJG, juni 2016  Kort nieuws en informatie over activiteiten bedoeld voor medewerkers en partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Veendam.

Regionaal Transitie Arrangement (RTA)  Een informatiebrief van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) Veendam en Pekela, gewijd aan de transitie Jeugdzorg. Hierin geven we u de informatie over de stand van zaken op dit moment.

Verordening Jeugdhulp  De regeling is vormgegeven middels samenwerking en inbreng vanuit de Groninger gemeenten. Het betreft een verdere uitwerking van de VNG-modelverordening, en is afgestemd op het Groninger samenwerkingsmodel. De regeling is toepasbaar in alle 23 Groninger gemeenten, in de Nadere Regels (art. 10) moet m.b.t. de PGB nog een (definitieve) keuze worden aangeven. Een verdere lokale inkleuring is uiteraard mogelijk. 

Factsheet Woonplaatsbeginsel en Stappenplan  Een schematisch overzicht van het 'stappenplan woonplaatsbeginsel jeugdwet'.

Factsheet Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) 2  Vanaf 1 januari 2015 maakt dyslexiezorg onderdeel uit van de zorgplicht van de gemeenten krachtens de nieuwe jeugdwet. De dyslexiezorg wordt uitgevoerd zoals is beschreven in het zorgprotocol: het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling (PDD&B).

Klacht en bezwaar  Vindt u dat u onbehoorlijk bent behandeld door de gemeente Veendam? Bent u ontevreden over het gedrag of de handelwijze van een medewerker of afdeling? Bijvoorbeeld omdat afspraken die u met een medewerker  hebt gemaakt door hem/haar niet zijn nagekomen? Of omdat er u iets is toegezegd dat niet is waargemaakt? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Dit kunt u online regelen

Bent u het niet eens met een besluit dat u heeft ontvangen of bent u het niet eens met een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat ook voor u gevolgen heeft? U kunt dan een beroep doen op de Algemene wet bestuursrecht (de Awb) en een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift kan zowel worden ingediend door burgers, als door bedrijven. Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Een klacht indienen bij de gemeente Veendam

Een bezwaar maken bij de gemeente Veendam

Lokale informatie

Hier vindt u alle informatie over activiteiten en overige zaken die specifiek voor Veendam of Pekela gelden.

Toegang Basisteams Referentiekader (RIGG)

Spoed4Jeugd050 5239851 (Artikel )

Veilig Thuis Team Een zorg melden over een kind in een van de Groninger gemeenten

Contourennotitie Jeugdstelsel Groningen 2015-2018

Regionaal Transitie Arrangement Groningen

Basisondersteuning De gemeente is verantwoordelijk voor een laagdrempelige en herkenbare organisatie van de toegang naar de jeugdhulp en voor het waarborgen van het tijdig inzetten van passende hulp en beschikbaarheid van de juiste expertise. Naast de kernpartners van CJG is extra ondersteuning ingekocht vanuit Compaen, GGDAccare,  Lentis,  Molendrift,  ReikElker en MEE om de basisondersteuning te versterken. Binnen het CJG worden de medewerkers ingezet voor consultatie, nadere analyse, meegaan op huisbezoek e.a. Hiermee is de expertise binnen het CJG verbreed zodat er een betere inschatting gemaakt kan worden van passende zorg voor het kind/gezin zonder meteen op te schalen.

Werkwijzen en toebehoren

Hier vindt u alle informatie die u ondersteunen bij uw werk als hulpverlener in de jeugdzorg in Veendam en Pekela.

Zorgroute basisondersteuning Jeugd Veendam en Pekela

Gezinsplan Veendam en Pekela

Invulformulier zorgtoewijzing Jeugdhulp

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Basisonderwijs)

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Voortgezet onderwijs)

Productenboek Jeugdhulp van het RIGG, een weergave van de door de Groninger Gemeenten ingekochte jeugdhulpproducten. (Op pag.11 - indeling van producten - vind je een interactief blokschema waarop je kunt doorklikken naar de juiste hoofdstukken)

Activiteiten voor Professionals

Cursussen en ouderbijeenkomsten 

Cursussen & ouderbijeenkomsten GGD

Platform Hoogbegaafdheid Scholen of andere organisaties die graag zouden deelnemen aan het Platform HB zijn van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met Marga van Reemst via mvanreemst@compaenveendam.nl

 

Actualiteiten

Of vraag het Else, onze virtuele medewerker!